“Manifest de Conill en contra de la construcción d’una planta de compostatge.” Plataforma Salvem els Plans de conill

 
 • Written by:  culsdecatalunya2016
 • Date Posted:  setembre 5th, 2016
 • Category:  General
 • Comments:  No Comments »

La Plataforma Salvem els Plans de Conill és crea per iniciativa d’un col·lectiu de veïns i veïnes afectat pel projecte d’una planta de compostatge al bell mig d’aquest paratge, que forma part del conjunt dels Plans del Sió, reconeixent els extraordinaris valors de caràcter natural i patrimonial i reaccionant davant una nova actuació que posa en perill la preservació d’aquest patrimoni  reconegut i protegit per la Unió Europea.

 1. La Planta de Compostatge es pretén emplaçar en un àmbit protegit per diversos instruments com la Zona d’Especial Protecció de les Aus dels Plans de Sió, espai inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i alhora de la Xarxa Natura 2000, avalada per la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus, que tenen com objecte garantir la biodiversitat, mitjançant la conservació dels hàbitats naturals, de la flora i la fauna silvestre en tot el territori europeu.
 2. El Pla de Gestió i Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida, determina, en el seu article 9.2, apartat b: “…són incompatibles i no admesos en l’espai activitats d’abocament emmagatzematge o abandonament de qualsevol tipus de residu o deixalla…”
 3. Els terrenys on es preveu la planta de compostatge estan qualificats com a sol no urbanitzable de protecció especial, d’acord amb el Pla Territorial Parcial de Ponent i aprovat definitivament per acord de Govern el 24 de Juliol del 2007. En el sòl no urbanitzable no s’admeten els usos que impliquin una transformació en la destinació o la naturalesa d’aquests sòl, o bé lesionin o impedeixin la consecució dels objectius que persegueix.
 4. Aquest projecte de promoció privada, s’origina amb la lògica lucrativa de l’agroindústria organitzada en grans corporacions, d’esquena a la població del territori, aconseguint informes favorables de dubtosa solvència, amb la disfressa de l’interès públic, menyspreant els efectes en el medi natural i en les capacitats diverses de desenvolupament socioeconòmic d’aquest territori.
 5. S’han executat obres en aquest espai sense la preceptiva llicència, sense que cap Administració hagi actuat, i després que el Parlament de Catalunya hagués aprovat la retirada dels materials existents, la qual cosa encara no s’ha produït.

PER TOT AIXÓ RECLAMEM:

 1. Que és paralitzi la tramitació del projecte i s’aturi qualsevol tipus d’actuació contrària als valors protegits d’aquest territori.
 2. Que es restitueixi l’estat original de l’àmbit on s’han realitzat actuacions.
 3. Que s’aposti decididament per les persones i pel seu benestar, condició necessària i indispensable pel manteniment del nostre patrimoni natural.
 4. Que es materialitzi una gestió del territori que sigui capaç de permetre el seu desenvolupament socioeconòmic de manera harmònica amb els seus valors, fomentant aquelles activitats idònies, com poden ser la rehabilitació del nucli de Conill, el turisme cultural (rutes, cases rurals…), l’activitat científica i de divulgació dels valors d’un paisatge singular (flora, fauna…), l’agricultura respectuosa amb aquest medi, la rehabilitació dels elements d’arquitectura popular (marges, cabanes de pedra seca…)

CONILL, 15  de novembre de 2015

 

Comments are closed.

ELS CULS DE CATALUNYA is proudly powered by WordPress 5.5.3 Entries (RSS) Comments (RSS).